Vedtægter


V E D T Æ G T E R  for  S Æ B Y  S K A K K L U B


§ 1: Klubbens navn er "Sæby Skakklub" og dens formål


er at give medlemmerne bedst mulig lejlighed til at dyrke skakspillet i fællesskab.


Klubben er hjemmehørende i 9300 Sæby.


Adressen er formandens bopæl.

 

Klubben tegnes af formanden alene, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.


Medlemskab står normalt åbent for alle.


§ 2: Ordinær generalforsamling

afholdes hvert år i marts/april og indkaldes af bestyrelsen via klubbens hjemmeside på Internet, eller ved brev/email til alle medlemmer.

Den ordinære generalforsamling modtager til godkendelse beretning fra formanden, og revideret regnskab fra kassereren.


Den vælger formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor, samt fastsætter kontingent.


Desuden vælges bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant samt forskellige udvalg efter behov.


Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år.


De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med 2 i lige år og 2 i ulige år.


Andre valg gælder for 1 år.


§ 3: Bestyrelsen

konstituerer sig og fordeler opgaverne.

Den leder klubben, og den skal bl.a. drage omsorg for, at der hver vinter afholdes mindst 1 turnering for alle medlemmerne, ligesom der så vidt muligt skal udsættes præmier.


Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal.


I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 4: Ekstraordinære generalforsamlinger

skal, for at være beslutningsdygtige, være indkaldt af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel, ved brev/email til samtlige medlemmer, angivende det eller de emner, der skal behandles.


§ 5: Nærværende lov

kan ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, når et kvalificeret flertal stemmer for ændringen.

Ved kvalificeret flertal forstås over halvdelen af klubbens medlemmer, eller mindst 2 tredjedele af de medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen.


Hvis et forslag om lovændring har fået flertal, men ikke kvalificeret flertal, på general- forsamlingen, kan bestyrelsen indkalde en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at få forslaget vedtaget, og det genfremsatte forslag kan så vedtages med almindeligt flertal.


§ 6: Ophør 

Klubbens ophør kan besluttes efter samme regler, som gælder ved vedtægtsændringer.


I tilfælde af ophør skal klubbens formue klausuleres til andet børne- og ungdomsarbejde i Frederikshavn kommune.


(Foranstående er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. april 2013, hvorefter de erstatter de tidligere gældende vedtægter).