Vedtægter


V E D T Æ G T E R  for  S Æ B Y  S K A K K L U B


§ 1: Klubbens navn er "Sæby Skakklub" og dens formål


er at give medlemmerne bedst mulig lejlighed til at dyrke skakspillet i fællesskab.


Klubben er hjemmehørende i 9300 Sæby.


Adressen er formandens bopæl.

 

Klubben tegnes af formanden alene, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.


Medlemskab står normalt åbent for alle.


§ 2: Ordinær generalforsamling

afholdes hvert år i marts/april og indkaldes af bestyrelsen via klubbens hjemmeside på Internet, eller ved brev/email til alle medlemmer.

Den ordinære generalforsamling modtager til godkendelse beretning fra formanden, og revideret regnskab fra kassereren.


Den vælger formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor, samt fastsætter kontingent.


Desuden vælges bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant samt forskellige udvalg efter behov.


Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år.


De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med 2 i lige år og 2 i ulige år.


Andre valg gælder for 1 år.


§ 3: Bestyrelsen

konstituerer sig og fordeler opgaverne.

Den leder klubben, og den skal bl.a. drage omsorg for, at der hver vinter afholdes mindst 1 turnering for alle medlemmerne, ligesom der så vidt muligt skal udsættes præmier.


Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal.


I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 4: Ekstraordinære generalforsamlinger

skal, for at være beslutningsdygtige, være indkaldt af bestyrelsen, med mindst 14 dages varsel, ved brev/email til samtlige medlemmer, angivende det eller de emner, der skal behandles.


§ 5: Nærværende lov

kan ændres på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling, når et kvalificeret flertal stemmer for ændringen.

Ved kvalificeret flertal forstås over halvdelen af klubbens medlemmer, eller mindst 2 tredjedele af de medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen.


Hvis et forslag om lovændring har fået flertal, men ikke kvalificeret flertal, på generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at få forslaget vedtaget, og det genfremsatte forslag kan så vedtages med almindeligt flertal.


§ 6: Ophør 

Klubbens ophør kan besluttes efter samme regler, som gælder ved vedtægtsændringer.


I tilfælde af ophør skal klubbens formue klausuleres til andet børne- og ungdomsarbejde i Frederikshavn kommune.


(Foranstående er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 9. april 2013, hvorefter de erstatter de tidligere gældende vedtægter).

 Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.